مدیر مسئول: دکتر مرجان خانمحمدی

مدیر هیئت تحریریه: فهیمه سادات سجادی راد

سردبیر: حامد جنتی

گرافیست: نسا بابایی

 مترجم: شیما مقدسی

مدیر روابط عمومی: امید صفائی

مدیر وبلاگ : محمد عباسی