تلفن تماس989359510448+

پست الکترونیکیHoma.magazine7@gmail.com

آدرس : دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک (قنات)،

ساختمان آیت اللّه اراکی ، طبقه دوم اتاق 31