گاهنامه ی هما نخستین نشریه ی علمی تخصصی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک می باشد که از سال 91 آغاز به  کار کرده و در سال 93 اولین شماره ی آن با همت جمعی از دانشجویان معماری به صورت داخلی تهیه و چاپ گردیده است.
در این راستا هم اکنون جهت ادامه ی فعالیت این گاهنامه از کلیه ی اساتید،دانشجویان و سایر دوستان جهت ارائه ی مطالب و همکاری در این زمینه دعوت به عمل می آید.
دفتر نشریه آماده دریافت مطالب،تحقیقات و سایر مستندات شما بزرگواران می باشد.