لطفا نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود را در این قسمت بیان فرمایید. متن خواسته شده می بایست به صورت فارسی نگارش گردد و از بکار بردن زبان فینگلیش خودداری گردد. بدیهی است نظرات شما باعث بالاتر رفتن کیفیت مجله می شود